لوازم اعلان حریق :

1. لوازم سیستم های اعلان حریق آدرس پذیر و متعارف (از قبیل با سیم و بی سیم )
2. بیم دتکتور
3. دتکتور های موضعی: متان- Co و...
4. فلیم دتکتور
5. دتکتور کابلی
6. کابل مقاوم حریق شیلد دار